top of page
Truffles

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden V.O.F Bonbon du Ton.


Van de heer A.P.M.Tabak handelende onder de naam Bonbon du Ton V.O.F. nader te noemen Bonbon du Ton Bobeldijk 5a te Berkhout, voor zover het betreft haar commerciële activiteiten in het kader van de onderneming Bonbon du Ton V.O.F. Deze algemene voorwaarden en eventueel daarvan onverbrekelijk deel uit makende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zoals o.a. behelzende aanbiedingen, bestellingen, prijzen, betalingen.


Overeenkomst


Bij het aangaan van elke overeenkomst tussen Bonbon du Ton en de te dezer zake betrokken wederpartij wordt deze wederpartij tevens geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden en - indien van toepassing - de relevante aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op de website van Bonbon du Ton te raadplegen en worden - op eerste verzoek van de wederpartij - aan haar ter hand gesteld. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Na een gedane bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging met daarin tevens een overzicht van de bestelde artikelen, het daarmee gemoeide te betalen bedrag alsmede te vergoeden verzendkosten voor rekening van de klant.

Indien u in het bezit bent van een kortingscoupon is deze niet te gebruiken in combinatie met andere acties en / of kortingen welke op dat moment door Bonbon du Ton worden aangeboden.


Verzending


De bestelling wordt door Bonbon du Ton zo spoedig mogelijk toegezonden, in ieder geval binnen 30 dagen, zodra het totale order bedrag op bedoelde rekening van Bonbon du Ton is bijgeschreven en Bonbon du Ton hier kennis van heeft kunnen nemen. Van deze verzending zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld per e-mail.

Bonbon du Ton streeft ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Mocht hierin toch onverhoopt vertraging optreden, of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal de klant hieromtrent zo snel mogelijk worden geïnformeerd.


Aansprakelijkheid


 Alle bestellingen zullen door Bonbon du Ton met de grootste zorg worden samengesteld en zullen Bonbon du Ton dan ook in ordentelijke staat ter levering verlaten. 

Het risico voor vermissing of beschadiging van het product tijdens verzending berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.


  

Annuleren en / of wijzigen van een bestelling


Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard en via ideal heeft betaald, bevestigt Bonbon du Ton uw bestelling direct met een betalingsmail. Dit is de bevestiging dat met u een overeenkomst is aangegaan. voor levering van de voor u bestelde producten. Annuleren of wijzigingen aanbrengen is niet meer mogelijk.


Annuleren Buitenlandse Klanten Betalende Via Een Overschrijving


 Een bestelling kan zonder kosten binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van de ontvangst van de bestelling door Bonbon du Ton, worden geannuleerd, mits de producten niet reeds zijn betaald en / of aan de klant verzonden. Ter tijdige annulering dient door de klant een e-mail aan Leukste-shop te worden gezonden. Deze annulering zal door Bonbon du Ton  ook per e-mail worden bevestigd. Indien niet binnen 24 uur, aanvangende op het tijdstip van ontvangst van die bestelling door Bonbon du Ton, die bestelling is geannuleerd en men geen bevestiging van deze annulering van Bonbon du Ton kan overleggen, is en blijft de klant volledig betalingsplicht met betrekking tot die relevante bestelling. Bonbon du Ton is gerechtigd reserveringskosten bij de klant in rekening te brengen indien niet op de overeengekomen / voorgeschreven wijze is geannuleerd en / of de verplichte betaling niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan.


Persoonlijke gegevens / privacy


De door Bonbon du Ton te vergaren / vergaarde persoonlijke gegevens in het kader van de uitoefening van het bedrijf Bonbon du Ton zullen slechts worden gebruikt om bestellingen en / of reserveringen ordentelijk af te kunnen handelen. De in het bestand van  Bonbon du Ton opgeslagen persoonlijke gegevens van de klanten zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. De overige in deze vigerende wettelijke bepalingen zullen door Bonbon du Ton strikt worden nageleefd.


Wijzigingsrecht


A.T Tabak, handelende onder de naam Bonbon du Ton , behoudt zich het recht voor de algemene en daarbij eventueel van toepassing zijnde aanvullende algemene voorwaarden en de inhoud van haar website, prijzen en leveringsvoorwaarden, tussentijds te wijzigen, met dien verstande, dat die prijzen en voorwaarden blijven gelden, zoals die op het moment van reservering / bestelling golden en in dat geval slechts tot het moment van finale afhandeling van alle met die betreffende reservering / bestelling samenhangende rechtshandelingen.


Niets uit de website van Bonbon du Ton mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid, zonder schriftelijke toestemming hiertoe van Bonbon du Ton.

Alle op de website vermelde prijzen zijn vermeld in euro`s en zijn inclusief 9% dan wel 21 % btw., doch exclusief verzendkosten.


Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van type en drukfouten.

Op alle tussen A.P.M. Tabak, handelende onder de naam  Bonbon du Ton V.O.F.en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Kvk Nummer :36038801

Btw Nummer:NL8068.64.874.B01

Neem contact op

Neem contact op met vragen over onze chocola, het plaatsen van een bestelling, locaties en al het andere dat je nodig hebt.

Bedankt voor de inzending!

bottom of page